Skip to main content

Impressum

Uitgever:
BBC Bircher AG
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Zwitserland

Handelsregistervermelding
Geregistreerde bedrijfsnaam: BBC Bircher AG
Vertegenwoordigd door: Frank Peter Kirgis, CEO
Nummer: CH-320.3.039.993-9
Handelsregister: Schaffhausen

BTW-ID-nummer:
CHE-108.458.018 MWST

Uitsluiting an de aansprakelijkheid
De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoudelijke juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie.

Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur vanwege schade van materiële of immateriële aard die het gevolg is van de toegang tot of het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, ontstaan is door misbruik van de verbinding of door technische storingen, zijn uitgesloten.

Alle aanbod is vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina's of het hele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, te completeren, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te beëindigen.

Aansprakelijkheid voor links
Verwijzingen en links naar websites van derden liggen buiten ons verantwoordelijkheidsbereik. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites van de hand. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf.

Auteursrechten
De auteursrechten en alle andere rechten over de content, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website zijn het exclusieve eigendom van Bircher Reglomat of specifiek genoemde rechthebbenden. Reproductie van welke elementen dan ook vereist de voorafgaande toestemming van de houder van de auteursrechten.

Privacybescherming
Op basis van artikel 13 van de Zwitserse Grondwet en de bepalingen in de toepasselijke federale privacywetgeving (Datenschutzgesetz, DSG) heeft iedere persoon recht op bescherming van zijn of haar privacy en op bescherming van zijn of haar persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan deze wettelijke voorschriften. Persoonlijke gegevens worden streng vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorverkocht of overgedragen.

In nauwe samenwerking met onze hosting-providers verrichten wij inspanningen om de databases zo goed mogelijk tegen toegang door derden, verlies, misbruik of vervalsing te beschermen.

Bij de toegang tot onze websites worden de volgende gegevens in logbestanden opgeslagen: IP-adres, datum, tijd, browseraanvraag en alg. overgedragen informatie over het besturingssysteem resp. de browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme analyses om trends in beeld te brengen die ons in staat stellen om ons aanbod te verbeteren.

Quelle
Dit Impressum werd op 01.04.2016 met de Impressum-Generator http://www.bag.ch/impressum-generator van de firma Brunner AG, Druck und Medien, in Kriens opgesteld. Brunner AG, Druck und Medien, in Kriens aanvaardt geen aansprakelijkheid.